Viborg Kommune indfører henteordning for asbestholdigt affald

Revas indfører i 2023 en ny henteordning for aflevering af asbestholdigt affald. Ordningen ændres, således at eternit- og asbestaffald fremover indsamles i bigbags på adressen hos kommunens borgere og virksomheder mod betaling. Samtidig udfases muligheden for aflevering af asbestholdigt affald på kommunens genbrugsstationer.

 

Ordningen træder i kraft den 1. maj 2023 med en overgangsperiode fra den 1. februar 2023.

Ændringen er besluttet af Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg på udvalgsmødet den 20. september 2022 (sag nr. 21). Ordningen regulativfastsættes foråret 2023.

De nye regler gælder både eternitplader med og uden asbest, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke asbestholdige eternitplader.

I det følgende gives en generel beskrivelse af ordningens baggrund og opbygning til orientering.

 

Baggrund for indførelse af henteordningen

Indførelsen af den nye henteordning for asbestholdigt affald skal sikre, at Revas kan efterleve de stadig strammere krav fra Arbejdstilsynet vedrørende håndtering og behandling af asbestholdige materialer.

Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Ved eksponering af asbestfibre kan det, selv i meget små mængder, medføre risiko for forskellige former for kræft.

Formålene med den nye ordning er:

 • Forbedring af arbejdsmiljøet for kunder og ansatte, som færdes på Revas´ genbrugsstationer samt på Revas Affaldscenter.
 • Forbedring af arbejdsmiljøet med fokus på at minimere asbeststøv, så det ikke spredes til omgivelserne under transport fra affaldsproducent til modtageanlæg.
 • Minimering af spredning af asbeststøv ved behandling af affaldet under aflæsning, omlastning og slutdeponering.

 

Hvordan virker de nye regler

Fra den 1. maj 2023 vil det ikke længere være muligt at aflevere eternit/asbest på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. I stedet tilbydes borgere bosiddende i kommunen at få afhentet eternit-/asbestaffald direkte på hjemadressen mod betaling. Bestillingen sker via Revas Affaldsshop, som er Revas’ elektroniske bestillings- og betalingssystem. Du kommer til Affaldsshoppen her: https://affaldsshop.dk/revas/

Det asbestholdige affald omfattes dermed fremover ikke af borgernes generelle genbrugsgebyr, idet der i stedet indføres egenbetaling for aflevering af asbestholdigt affald. Dette sker i overensstemmelse med ”forureneren betaler-princippet”. Det generelle genbrugsgebyr vil derfor blive nedjusteret tilsvarende.

Erhvervsvirksomheder kan ligeledes benytte henteordningen mod betaling. For erhverv vil der fortsat være mulighed for at aflevere korrekt emballeret eternit-/asbestaffald på Revas Affaldscenter, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg.

Det vil i en overgangsperiode fra 1. februar 2023 til 30. april 2023 være muligt at aflevere eternit-/asbestaffald både på genbrugsstationerne og via den nye henteordning.

 

Afhentning af asbestaffald på hjemadressen

Hvis man ønsker at benytte henteordningen, skal eternit-/asbestaffaldet fremover pakkes i big-bags, som afhentes af Revas på hjemadressen eller virksomhedens adresse efter aftale. For at sikre korrekte miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold skal det asbestholdige affald altid pakkes i big-bags.

Der kan vælges mellem to størrelser bigbags:

 • En stor big-bag indeholder maks. 1.000 kg. svarende til ca. 50 tagplader i størrelsen 109 x 118 cm.
  Pris pr. big-bag inklusive afhentning: 1.549,- kr.
  Prisen er momsfritaget, og er gældende for såvel private som erhvervskunder.
 • En lille big-bag indeholder maks. 500 kg. svarende til ca. 25 tagplader i størrelsen 109 x 118 cm.
  Pris pr. big-bag inklusive afhentning: 1.099,- kr.
  Prisen er momsfritaget, og er gældende for såvel private som erhvervskunder.

Ved køb af big-bags er der samtidig betalt for afhentning på adressen, samt efterfølgende bortskaffelse af affaldet. Der afregnes til en enhedspris. Køb af big-bags og bestilling af afhentning foregår i Revas´ Affaldsshop, som er et elektronisk bestillings- og betalingssystem. Affaldsshoppen findes her: https://affaldsshop.dk/revas/

Ved afhentning af de købte big-bags hos Revas får man samtidig udleveret en vejledning om maksimal fyldning og hensigtsmæssig placering af big-bags, således at de kan afhentes med kranbil.

Når arbejdet er udført, kan man bestille afhentning af de fyldte big-bags via Revas’ hjemmeside. Du skal bruge dit ordrenummer for at bestille afhentning. Bestil afhentning af big-bags her: https://asbestafhentning.dk/revas

Revas afhenter kun big-bags inden for kommunegrænsen, og der kan kun afleveres eternit-/asbestaffald i big-bags, som er købt hos Revas (med Viborg Kommune-logo).

Vær opmærksom på, at du har pakket og placeret asbestaffaldet som beskrevet i vejledningen “Sådan gør du dit asbestaffald klar til afhentning“, så kranbilen kan hente affaldet. Informationen kan også hentes lige her som flyer klargjort til print.

 

Hvad gør du med mængder under 50 kg?

For private borgere vil der fremover være mulighed for at aflevere en mindre mængde eternit-/asbestaffald på Revas Affaldscenter i Viborg mod betaling.

Der kan maksimalt afleveres ca. 50 kg eternit-/asbestaffald (svarende til ca. 3 tagplader) under denne ordning. Eternit-/asbestaffaldet skal være støvtæt emballeret i 2 lag plast ved afleveringen. Du skal selv være i stand til at aflæsse tagpladerne og placere dem i den anviste container på Affaldscentret.

Aflevering af mindre mængder eternit-/asbestaffald sker ved henvendelse til Revas’ vejebod i Affaldscentrets almindelige åbningstid.

Der afregnes til en enhedspris. Betaling kan ske med Dankort.

 • Pris pr. aflevering: 85,- kr.
  Prisen er momsfritaget, og er gældende for private kunder.

 

Aflevering direkte til deponeringsanlæg

Viborg Kommune anviser asbestholdigt affald til bortskaffelse gennem Revas.

Hvis du ønsker at køre affaldet direkte til deponeringsanlægget, skal du først indhente en deklaration på affaldet hos Revas. Vær opmærksom på, at det kan tage op til 7 hverdage.

 

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen

Hvis der opstår mere end 1 ton byggeaffald har du altid pligt til at anmelde dette til kommunen uanset affaldstype.
Anmeldelse skal ske via www.bygningsaffald.dk.

Som ejer er du bygherre på en eventuel renovering af dit hjem. Det betyder, at du har ansvaret for at bortskaffe byggeaffaldet korrekt. Det kan være en god idé at få fagfolk til at sørge for at anmelde det affald, der fremkommer ved en renovering. Anmeldelsen skal være Viborg kommune i hænde senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN