Farligt affald er ting eller emballager fra vores hverdag, der indeholder stoffer, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Det er for eksempel kemikalier og rengøringsmidler.

Produkter i kategorien farligt affald er ikke nødvendigvis skadelige i sig selv eller ved brug, men de er skadelige for miljøet eller vores helbred, hvis vi ikke indsamler og behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

En del af produkterne, som er medtaget her på siden under kategorien farligt affald, bliver i faglige kredse betegnet som specialaffald. Specialaffald indeholder også skadelige stoffer, men afleveres ikke til modtagelsen af farligt affald. Det kan fx være elektronik, der indsamles for sig selv, eller PVC til genbrug eller deponi.

Det er vigtigt, at det skadelige eller farlige affald behandles rigtigt. Selvom der måske kun er små mængder af de forskellige slags skadelige stoffer, er det vigtigt for sundheden og miljøet, at de indsamles og behandles korrekt.

Hvis affaldet sendes til forbrænding på et almindeligt forbrændingsanlæg, ender de skadelige stoffer i røgen eller slaggen. Almindelige forbrændingsanlæg kan kun håndtere almindeligt restaffald fra husholdningerne samt andet forbrændingsegnet affald. Derfor er den specielle indsamling nødvendig.

Affald anses for at være farligt, hvis det udviser en eller flere af følgende egenskaber: – brandfarligt (eksplosiv, brandnærende, brandfarlig) – sundhedsfarligt (giftig, sundhedsskadelig, ætsende, lokalirriterende, sensibiliserende, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionsskadende) – smitsom (noget der indeholder blod, væv eller lignende fra syge mennesker) – miljøfarligt – øvrige.

Kategorien øvrige omfatter affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige luftarter, eller affald, der efter bortskaffelse, kan omdanne eller skabe et produkt der er sundhedsfarligt, brandfarligt eller lignende.

Mange af de produkter, der indeholder stoffer, som betyder, at de skal behandles som farligt affald, er mærket med faresymboler. Produkter mærket med faresymboler er altid farligt affald.

Nærmere definitioner og beskrivelser af hvad der kendetegner farligt affald findes i bilag 2 og 4 til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 715 af 13. maj 2015 om affald (mst.dk)

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN