Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er farligt affald fra sygehuse, læger, tandlæger, dyrlæger, plejehjem og laboratorier. Hvis jeres institution/virksomhed skaber klinisk risiko-affald, er I forpligtede til at følge særlige bestemmelser for indsamling og bortskaffelse.

Klinisk risikoaffald består af smitteførende, uhygiejnisk og sundhedsfarligt affald som f.eks.:

  • Kanyler og andre skarpe eller stikkende instrumenter.
  • Blodigt forbindingsmateriale, bandager o.lign.
  • Smitteførende affald i form af fækalforurenede bleer, lagner, klyx o.lign.
  • Mikrobiologiske dyrkningsmedier, petriskåle o.lign.
  • Plastspidser til sug samt kasserede instrumenter som bor, rodkanalinstrumenter o.lign.

Affaldet emballeres i godkendt emballage, som kan rekvireres hos Modtagestationen for farligt affald.

Læs også denne folder om klinikaffald:
Download klinikaffald brochure

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN