Olie- og benzinudskillere

Har jeres virksomhed olieholdigt spildevand eller er der risiko for, at olieholdige produkter kan løbe i kloakken? Så har I formentlig tilsluttet en olie- og benzinudskiller med tilhørende sandfang til kloaksystemet. Udskilleren sikrer, at olien udskilles fra vandet og tilbageholdes, inden vandet ledes videre til den offentlige kloak.

En olie- og benzinudskiller med tilhørende sandfang skal tømmes med passende intervaller, for at fungere korrekt, og olien ikke føres med ud i kloaksystemet. Derfor har Viborg kommune indført obligatorisk tømningsordning for alle olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang.

Ordning

Alle olieudskillere, benzinudskillere og sandfang skal som minimum tømmes og kontrolleres 1 gang årlig. I Viborg Kommune er det Modtagestationen for farligt affald der står for tømningsordningen.
Modtagestationen sender en entreprenør ud, som tømmer udskillere og sandfang. Modtagestationen opkræver betaling for tømningen.
Enhver, der har installeret en olie- og benzin udskiller med tilhørende sandfang, skal tilmelde sig ordningen. Efter tilmelding bliver olie- og benzinudskiller og sandfang indmålt med GPS, så entreprenøren nemt kan finde den ved tømning.

Virksomheden skal selv efterfylde udskilleren med vand efter hver tømning. Såfremt udskilleren er beliggende på en ubemandet virksomhed, kan der laves aftale med Modtagestationen om efterfyldning af vand mod betaling.

Dækslet på olie- og benzinudskilleren med tilhørende sandfang skal være ført i terræn og altid være frit tilgængelig.

Såfremt olie- og benzinudskiller samt sandfang ved tømning ikke er tilgængelig, vil virksomheden blive faktureret for en forgæves kørsel.

Fritagelse / dispensation

Ønsker man ikke at anvende den kommunale ordning men i stedet aflevere det til et andet godkendt modtageanlæg, skal man have en fritagelse for afleveringspligten. Fritagelsen søges ved henvendelse til Viborg Kommune. Den gælder så længe aftalen med modtageanlægget løber. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

Se evt. §17 i ”Ordning for affald fra olie-og benzinudskillere med tilhørende sandfang” i regulativ for erhvervsaffald for yderligere information.

Har I spørgsmål, er I også altid velkomne til at kontakte Modtagestationen for farligt affald på email revas@viborg.dk eller på tlf. 86 61 39 55.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN