Revas – historien kort

Starten på Revas

Gennem næsten 30 år har Revas stået for indsamling, håndtering og bortskaffelse af affald fra private husstande, virksomheder og institutioner i det område, som i dag udgør Viborg Kommune.

Revas blev oprettet i 1987 som et interessentskab med de daværende kommuner Viborg, Tjele, Fjends, Karup, Bjerringbro og Møldrup som ligeværdige ejere. Det officielle navn var I/S REVAS – en sammentrækning af Renovationsselskabet for Viborg Amt Syd.

 

Få opgaver og få medarbejdere

I de første år bestod opgaverne alene i omlastning af dagrenovation samt drift af det daværende deponi (losseplads) på Kirkebækvej 136 i Viborg. Deponiet blev lukket i 2009.

I/S REVAS blev ledet af en bestyrelse, bestående af en repræsentant for hver af de seks kommuner. Dog havde Viborg to bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderstaben bestod af en driftsleder og en medhjælper samt nogle få pladsfolk.

Nutidens Revas

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006 blev Revas ændret til en selvstyrende driftsvirksomhed under Viborg Kommune.

Siden starten i 1987 er mængden af opgaver øget stærkt, og de enkelte opgaver er blevet mere komplekse. For eksempel sorteres affaldet i dag i mange flere fraktioner (affaldstyper), så en langt større del af affaldet kan genbruges eller genanvendes. Samtidig er serviceniveauet hævet betydeligt, bl.a. med øget information over for både børn og voksne.

Revas lægger stor vægt på at dele vores viden om nutidens og fremtidens affald, genbrug osv.  med kommunens borgere (både børn og voksne), virksomheder, foreninger m.v. Det sker f.eks. ved besøg i børnehaver, undervisning af skoleklasser, informationsmøder og løbende information via forskellige kanaler.

Revas´ hoved-aktiviteter

I dag har Revas omkring 45 medarbejdere og står for bl.a. disse aktiviteter:

  • indsamling og håndtering af dagrenovation, der køres til forbrænding. Denne opgave er udliciteret til privat virksomhed
  • ny, stor og moderne genbrugsstation samt stort, moderne affaldscenter på Kirkebækvej i Viborg
  • nye og moderne genbrugsstationer i Bjerringbro, Karup, Stoholm, Møldrup og Ørum
  • indsamling af papir og pap samt glas, flasker, alu-dåser og PET-flasker i alle kommunens lokalområder. Det foregår på mere end 250 miljøstationer (enten de velkendte ”bobler” eller de nye underjordiske containere)
  • modtagestation for farligt affald.
  • miljøbil, der indsamler klinisk risikoaffald m.v. fra sygehuse, læger, tandlæger m.fl.
  • gasindvindingsanlæg, der udvinder metangas fra det tidligere deponi. Gassen sælges og anvendes til fjernvarme
  • information om affald og genbrug
  • affaldsplanlægning – i tæt samarbejde med Viborg Kommunes forvaltning for teknik og miljø.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN