Ændringer vedr. modtagelse og afhentning af farligt affald fra erhverv

Modtagestationen for farligt affald lukkede 1. januar 2024

Erhvervsaffald, der skal behandles som farligt affald, er siden 1. januar 2024 ikke længere blevet afhentet af miljøbilen eller modtaget på Revas’ modtagestation for farligt affald.

Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg har på sit møde den 24. oktober 2023 (sag nr. 6) besluttet, at nedenstående ordninger vedr. farligt affald fra erhverv ophører:

Ordningen for afhentning af farligt affald fra erhverv via miljøbilen ophører fra 1. januar 2024.
Erhvervsaffald, der skal behandles som farligt affald, kan fra 1. januar 2024 ikke længere afhentes af miljøbilen eller modtages på Revas’ modtagestation for farligt affald. Det farlige affald kan eksempelvis være hydraulikslanger, spraydåser, bremsevæske, oliefiltre, malingsrester, kemikalier osv.
Ordningen for modtagelse af kemikalieaffald fra erhverv på Revas’ modtagestation for farligt affald ophører fra 1. januar 2024.
Flydende kemikalieaffald fra erhverv kan fra 1. januar 2024 ikke længere afleveres på Revas’ modtagestation for farligt affald, hvor det efter modtagelse hidtil er blevet opbevaret til samlet afsætning. Ordningen har været meget sjældent benyttet.
Virksomhederne kan fortsat bringe mindre mængder farligt affald til genbrugsstationerne, hvor der kan afleveres op til 200 kg farligt affald pr. kalenderår, hvis man er tilmeldt RevasTag-ordningen. Bemærk, at farligt affald fra erhverv kun må afleveres på genbrugsstationerne efter henvendelse til en pladsmedarbejder. Der kan rekvireres kvittering hos Revas for afleveringen. Der opkræves særskilt betaling.

Hvis du ønsker at benytte en privat aktør til håndtering af dit farlige erhvervsaffald, skal du træffe aftale med en godkendt affaldstransportør om indsamling og levering af affaldet til et godkendt affaldsbehandlingsanlæg. Godkendte affaldstransportører og affaldsbehandlingsanlæg fremgår af Energistyrelsens Affaldsregister. Din virksomhed skal på anmodning fra Viborg Kommune dokumentere, at der foreligger en aftale om indsamling og levering af det farlige affald til et miljøgodkendt anlæg. Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

De ovennævnte ændringer vedr. afhentning og modtagelse af farligt affald og kemikalieaffald fra erhverv er endnu ikke indarbejdet i det gældende erhvervsaffaldsregulativ, men vil blive indarbejdet i det nye erhvervsaffaldsregulativ, som ventes offentliggjort i 2024.

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Med ny affaldsordning, nye skraldebiler og nyt logo, så er det også tid med en ny, moderne og funktionel hjemmeside.

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priserne på affaldsgebyrer vedr. indsamling af husholdningsaffald pr. 1. januar 2024 fremgår af nedenstående oversigt samt dette prisblad for 2024.