Sådan startede

Revas

Gennem mere end 35 år har Revas stået for indsamling, håndtering og bortskaffelse af affald fra private husstande, virksomheder og institutioner i det område, som i dag udgør Viborg Kommune.

Revas blev oprettet i 1987 som et interessentskab med de daværende kommuner Viborg, Tjele, Fjends, Karup, Bjerringbro og Møldrup som ligeværdige ejere. Det officielle navn var I/S REVAS – en sammentrækning af Renovationsselskabet for Viborg Amt Syd.

Få opgaver og

få medarbejdere

I de første år bestod opgaverne alene i omlastning af dagrenovation samt drift af det daværende deponi (losseplads) på Kirkebækvej 136 i Viborg. Deponiet blev lukket i 2009.

I/S REVAS blev ledet af en bestyrelse, bestående af en repræsentant for hver af de seks kommuner. Dog havde Viborg to bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderstaben bestod af en driftsleder og en medhjælper samt nogle få pladsfolk.

Nutidens Revas

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006 blev Revas ændret til en selvstyrende driftsvirksomhed under Viborg Kommune.

Siden starten i 1987 er mængden af opgaver øget stærkt, og de enkelte opgaver er blevet mere komplekse. For eksempel sorteres affaldet i dag i mange flere fraktioner (affaldstyper), så en langt større del af affaldet kan genbruges eller genanvendes. Samtidig er serviceniveauet hævet betydeligt, bl.a. med øget information over for både børn og voksne.

Revas lægger stor vægt på at dele vores viden om nutidens og fremtidens affald, genbrug osv.  med kommunens borgere (både børn og voksne), virksomheder, foreninger m.v. Det sker f.eks. ved besøg i børnehaver, undervisning af skoleklasser, informationsmøder og løbende information via forskellige kanaler.

Revas hovedaktiviteter idag

Vi har 45 medarbejdere ansat - fordelt på drift og administration

  • Indsamling af husholdningsaffaldet fra borgere i Viborg Kommune. Indsamlingsopgaven er udliciteret til en privat virksomhed.
  • Omlastning af det indsamlede husholdningsaffald til videre behandling, samt affaldet fra kommunens 6 genbrugsstationer.
  • Drift af 6 moderne genbrugsstationer i Viborg, Bjerringbro, Karup, Stoholm, Møldrup og Ørum.
  • Miljøbil indsamler klinisk risikoaffald m.v. fra sygehuse, læger, tandlæger m.fl.
  • Drift og kontrol af et gasindvindingsanlæg, der indvinder metangas fra et nedlukket deponi. Gassen sælges og anvendes til fjernvarme.
  • Kommunikation og vidensdeling omkring genbrug, genanvendelse og sortering til borgere i alle aldre i Viborg Kommune.
  • Affaldsplanlægning – i tæt samarbejde med Viborg Kommunes forvaltning for teknik og miljø.
  • Miljøovervågning af nedlukkede deponier/lossepladser i Viborg og Fårup.

Sidste nyt