Etablering af nedgravede affaldsløsninger

Affald fra private husholdninger indsamles som udgangspunkt i beholdere på hjul. Hvis det ikke er praktisk og logistisk muligt med beholdere på hjul, kan man overveje at etablere en nedgravet affaldsløsning.

Det kan eksempelvis være relevant ved boligforeninger, kommunale institutioner, grundejerforeninger og ejerforeninger m.fl. med større mængder affald fra flere husstande.

Hvis du påtænker at etablere en nedgravet affaldsløsning i dit område, kan du finde information om overvejelser og krav i denne vejledning.

Vi anbefaler, at du kontakter Revas (Viborg Kommunes affaldsenhed) for sparring, råd og vejledning, før du påbegynder projektet.

Vær opmærksom på, at du altid skal søge byggetilladelse på Viborg Kommunes Byg- og Miljøportal før etablering af nedgravede affaldsløsninger, og du skal sikre, at øvrige myndighedskrav overholdes.

Før en etableret nedgravet affaldsløsning må tages i brug, skal den være endeligt godkendt af Revas. Det forudsætter, at løsningen er udformet i henhold til denne vejledning.

Denne vejledning beskriver krav og specifikationer, der omfatter Viborg Kommunes indsamling af de 10 affaldsfraktioner, madaffald, restaffald, pap, papir, blød og hård plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner samt farligt affald og tekstilaffald.

Viborg Kommune tilbyder et anlægstilskud på maksimalt 40.000 kr. inkl. moms til etablering af en nedgravet affaldsløsning.

1. HVORFOR VÆLGE EN NEDGRAVET AFFALDSLØSNING?

Nedgravede affaldsløsninger kan være en løsning når det ikke er muligt at etablere individuelle affaldsløsninger pr. husstand, og hvor der er større mængder affald fra flere boenheder, typisk svarende til 25 eller flere private husholdninger. Du bør overveje fordele og ulemper ved at vælge en nedgravet affaldsløsning.

Der kan være en række fordele ved at etablere nedgravede beholdere til husholdningsaffaldet ...

 • Nedgravede affaldsløsninger er væsentligt mindre pladskrævende end beholderløsning på hjul. Den store kapacitet i én beholder betyder, at affaldsløsningen fylder mindre rent fysisk og visuelt over jorden.
 • En stor del af affaldet opbevares under jorden, hvor der er køligere end over jorden. Det kan medvirke til at reducere lugtgener fra især mad- og restaffald samt mad- og drikkekartoner.
 • Affaldsløsningen kan i højere grad tilpasses lokale æstetiske hensyn.

Der kan også være ulemper/udfordringer forbundet med nedgravede løsninger ...

 • Nedgravede affaldsløsninger er relativt dyre i indkøb og etablering. Alle udgifter til køb og etablering, samt løbende drift og vedligeholdelse, afholdes af dig som ejer (boligforening, institution, ejerforening mv.).
 • Ved etablering af nedgravede affaldsløsninger skal der forinden opnås godkendelse fra Viborg Kommune/Revas jf. retningslinjerne i denne vejledning, byggetilladelse og eventuelle andre myndighedskrav skal opfyldes.
 • Gåafstanden til en affaldsløsning vil typisk være større for den enkelte beboer.
 • Placeringen af affaldsløsningen er rimelig permanent, da det er omkostningstungt af flytte den.
 • Hvis den etablerede kapacitet viser sig for lille, skal du påregne ekstraudgifter til ekstratømninger, eller til affaldsløsningen senere skal udbygges og tilpasses det faktiske kapacitetsbehov.

2. SÅDAN KOMMER DU I GANG

Kontakt Revas tidligt i processen for sparring, råd og vejledning, før du går i gang med planlægningen af en nedgravet affaldsløsning.

Før etablering skal der søges byggetilladelse via Byg- og Miljøportalen. Øvrige myndigheds-bestemmelser (f.eks. lokalplanbestemmelser, trafikbestemmelser mv.) vedr. det aktuelle område skal altid overholdes. Vær opmærksom på gældende regler for trafik, miljø, byggeri mv.
En nyetableret nedgravet affaldsløsning skal endeligt godkendes af Revas før den må tages i brug.
Det er vigtigt, at du inddrager beboerne via information, dialog og vejledning, så beboerne tilskyndes til og tager ansvar for at benytte den fælles affaldsløsning korrekt. Du er velkommen til at kontakte Revas for materiale til uddeling til dine beboere.

Viborg Kommune indsamler i alt 10 affaldstyper.

/Images/Nyspand/fraktioner.jpg

 • En nedgravet affaldsløsning skal kunne rumme indsamling af de 8 affaldstyper.
 • Husstandsindsamling af f.eks. haveaffald, storskrald eller andre affaldstyper, tilbydes ikke af Viborg Kommune.
  En affaldsløsning skal som minimum bestå af tre eller flere nedgravede affaldsbeholdere, der står samlet på én placering med mulighed for sortering af affaldet i de fem følgende affaldstyper/-grupper (blandinger af affaldstyper):
 • Restaffald
 • Madaffald
 • Papir og Pap
 • Glas og Metal
 • Hård/blød plast samt mad- og drikkekartoner

Det betyder, at en affaldsløsning som minimum har 5 indkast.

Tilbage er følgende affaldstyper til indsamling:

 • Farligt affald
 • Tekstilaffald

Indsamling af farligt affald/Miljøkasser og tekstilaffald ved fælles affaldsløsninger skal afklares med Revas omkring indsamlingsmateriel og metode ved den konkrete affaldsløsning.

Ved etablering af nedgravede affaldsløsninger skal du selv afholde alle omkostninger - herunder finansiering af indkøb, anlæg, drift og vedligehold.

 

2.3.1 Ejers forpligtelser og forventede udgifter

Du skal forvente at der, udover prisen for indkøb af de nedgravede beholdere, vil være udgifter til gravearbejde, støbning, installation samt eventuel belægning og indretning af pladsen. Derudover udgifter til skiltning, renhold, vedligehold, eftersyn m.m.
Det er dit ansvar, at affaldsløsningen altid opfylder gældende lovkrav og bestemmelser, herunder Viborg Kommunes regulativer. Du kan blive pålagt senere udgifter til f.eks. etablering af flere beholdere, etablering af fuldemeldersystem, ændring af beholderinddeling og/eller mærkning m.m. på grund af ændrede myndighedskrav/lovgivning.
Det er dit ansvar at varetage en række viceværtsfunktioner såsom at sørge for orden og almindelig vedligeholdelse ved slitage samt at forestå oprydning, vask, snerydning m.m.
Revas varetager udelukkende tømning af affaldsløsningen.
Priser for tømning af nedgravede affaldsløsninger fremgår af Viborg Kommunes gældende gebyrblad for affaldshåndtering eller kan oplyses ved henvendelse til Revas.

2.3.2 Mulighed for anlægstilskud

Viborg Kommune tilbyder p.t. et anlægstilskud på maksimalt 40.000 kr. inkl. moms ved etablering af en fuld affaldsløsning med nedgravede affaldsbeholdere til sortering af affaldet. Etableringen skal ske i henhold til denne vejledning, og ansøgning om tilskud skal være indsendt sammen med ansøgning om ibrugtagning. Se tjekliste for ibrugtagning samt tilskud i denne vejledning.
Anlægstilskuddet kan ikke overstige anskaffelsesprisen.
Tilskuddet tilbydes så længe, der er midler i den årlige pulje og udbetales efter ”først til mølle”-princippet. Revas, Viborg Kommune, udbetaler tilskuddet hurtigst muligt efter, at ibrugtagningstilladelsen er bevilget/godkendt mod forinden at have modtaget en kopi af købsnotaen inkl. CVR-nr.

3. KRAV VED ETABLERING AF NEDGRAVET AFFALDSLØSNING

Der er en række krav, der skal overholdes, når der etableres nedgravede affaldsløsninger. Kravene skal være med til at sikre, at gældende standarder og lovgivning overholdes, at beholderne kan benyttes til de typer affald, der indsamles i kommunen, og at affaldsløsningen i øvrigt opfylder krav om tilgængelighed, drift og daglig brug.

Generelle krav til beholderne ...

 • Beholderne skal placeres samlet på én placering med minimum 5 indkast og rumme de 8 fraktioner nævnt tidligere i denne vejledning.
 • Beholderne skal være CE-mærket samt overholde kravene i DS/EN 13071-1, 2 og 3.
 • Indkast skal være forsynet med de nationale piktogrammer, som angiver affaldstyperne. Piktogrammerne skal være i farver og være store og synlige. Skabeloner til tryk af piktogrammer kan hentes her nationale affaldspiktogrammer. Piktogrammerne skal være færdigmonteret ved besigtigelse af Revas til endelig godkendelse før ibrugtagning.
 • Hvert indkast skal have monteret et ID-nummer, som indgår i Revas logistiksystem til tømning. Det påsætter Revas ved den endelig godkendelse inden ibrugtagning.

Revas har en række krav til krogsystemet på den enkelte nedgravede løsning ...

 • Indkastet/toppen skal være forsynet med 2 eller 3 løfteåg og skal kunne tømmes med hydraulisk løfteværktøj jf. DS/EN 13071-1, 2 og 3.
 • Et 2-krogssystem skal have løfteåg) in-line. Åget skal være synligt markeret, så det er tydeligt at se, hvilket åg der skal benyttes til løft.
 • Et 3-krogssystem skal have løfteåg in-line. Det benyttes til 2-delte nedgravede beholdere.
 • Der godkendes ikke tømning ved anslag ved nyetablerede affaldsløsninger.

Indkastene til affaldet skal være korrekt afmærket og afstemt med typen af affald, der kommer i beholderen, så der sikres optimal sortering af affaldet. Indkastene skal være udført og placeret i en højde, så de kan betjenes af en person i kørestol.

Viborg Kommune og Revas har en række krav til placeringen af de nedgravede affaldsbeholdere, som blandt andet skal sikre, at Revas kranbil kan tømme beholderne.

3.4.1 Generelle krav

 • Beholderne skal placeres på egen grund. Er dette ikke muligt, kan der i visse tilfælde gives særlig dispensation via Viborg Kommune, Trafik og Veje.
 • Beholderne skal placeres samlet, og indeholde restaffald, madaffald, papir/pap, metal/glas samt hård/blød plast og mad- og drikkekartoner
 • De nedgravede affaldsløsninger skalskal placeres i nær gåafstand fra hoveddøre og i forbindelse med de naturlige gangruter i området til f.eks. parkering, cykelskur o. lign.
 • Gåafstanden fra hoveddør til affaldsløsningen må max. være 75 meter.
 • For at skabe tryghed bør affaldsløsningen placeres i lyse og åbne omgivelser, og området omkring affaldsløsningen skal være belyst i mørke perioder.
 • Der bør være let adgang for brugere (herunder kørestolsbrugere), hvorfor der skal være en plan adgangsvej, og arealet rundt om beholderne skal etableres med lige, fast underlag, der gør det nemt for evt. gangbesværede samt kørestolsbrugere at komme af med affaldet.

 

3.4.2 Illustrationer af afstande og plads til tømning mv.

Nedenfor kan du se et grafisk overblik over afstands- og placeringskravene for tømning.


Figur 1:
Afstanden fra kantstenen til løfteøjet/-øjerne på indkastenheden må maksimalt være 5 meter, men der kan være op
til 8 meter fra løfteøje til kran, da afstanden fra midten af kranbilen til kantsten (3 m) medregnes.

Figur 2:
Illustration af krav til placering af fuldt nedgravede beholdere: 1 meter fra husfacade til stålkanten af beholderen (indkasthovedet), dog mindst 2,5 meter fra døre og vinduesåbninger.

3.4.3 Afstandskrav

De brandsikkerhedsmæssige afstandskrav til beboelsesejendomme og/eller udbygninger afhænger af, hvilken type nedgravet affaldsbeholder der vælges:

 • Der skal sikres en afstand fra stålkanten af beholderen til nærmeste beboelse/facade på minimum 1 meter, dog 2,5 meter til døre og vinduer.
  Øvrige afstandskrav:
 • Afstanden fra kantstenen til løfteåget på indkastenheden må maksimalt være 5 meter, da der skal tages højde for udsætning af støtteben under udførelse af tømning.
 • Der skal være fri passage foran affaldsbeholderne samt 1 meter på hver side.
 • Der må max være 5 meter fra løfteøje på beholderen til kantsten. Derudover vil der være 3 meter fra midten af ladet på kranbilen og frem til kantstenen (se figur 1).
 • Der skal sikres en frihøjde over beholderne til kranbilen på min. 12 meter. Dette inkluderer træer, grene, elledninger, lygtepæle mv. Se også figur 1 ovenfor.

3.4.4 Krav og hensyn vedr. trafikforhold og sikkerhed

Der skal ved placering af beholderne tages hensyn til bedst mulig trafikafvikling under tømning.

 • Du skal sikre, at placeringen lever op til gældende regler vedr. standsningsforbud, afstande til vejkryds mv.
 • Kranbilen skal kunne køre til og fra tømningsstedet uden at skulle bakke andet end kortere strækninger, f.eks. i forbindelse med en vending ved en stikvej eller vendeplads.
 • Skal kranbilen vende, skal der være tilstrækkelig plads til dette. Se også afsnittet her i vejledningen: Krav til vendepladser.
 • De nedgravede beholdere må ikke etableres på køre- eller brandvej.
 • Der skal være gode oversigtsforhold.
 • Kranbilen skal kunne tømme beholderne uden at skulle løfte dem hen over parkerede biler, fortov eller cykelsti.

3.4.5 Krav til tilkørselsvejen

Tilkørselsvejen skal ...

 • Have uhindret adgang for kranbilen, der skal tømme beholderne. Se også afsnittet i vejledningen vedr. vendepladser
 • Som minimum være befæstet med stabilgrus.
 • Være minimum 4 meter bred og have 4,5 meter frihøjde.
 • Tillade, at kranbilens støtteben kan slås ud på kørefast underlag, og tåle trykket på op til 20 tons fra støttefoden. Vær opmærksom på at almindelige bentonfliser vil sætte sig eller knække, hvis de belastes i forbindelse med tømning.
 • Kunne tåle tung trafik på op til 32 tons, tåle et akseltryk på 12,5 tons.

Vendepladser skal etableres ved behov.

Vendepladserne skal dimensioneres, så de overholder Vejdirektoratets vejregler for 12 meter lastvogn (LV12). Kørekurver vejdirektoratet.

Udgangspunktet for dimensionering er Revas’ minimumskrav for husholdningsaffald, som er defineret ved nøgletallene i Tabel 1:

Nøgletal/minimumskrav til dimensionering

Affaldstype Rest Mad Glas + Metal Plast + Mad- og drikkekartoner Papir + Pap Total pr. boenhed pr. uge
Liter pr. uge: 80 10 10 30 35 165
Tømmefrekvens: 2. uge 3. uge 3. uge 4. uge 4. uge  

Tabel 1: Nøgletal/minimumskrav til dimensionering.

 

Eksempel 30 lejemål/boenheder for restaffald:
80 liter x 30 boenheder x 2 ugers tømning = 4.800 liter (4,8 m3)
Mindste dimensionering for restaffald ved 30 lejemål/boenheder er altså 4,8 m3

Eksempel ved 50 lejemål/boenheder for papir + pap:
30 liter x 50 boenheder x 4 ugers tømning = 6.000 liter (6,0 m3)
Mindste dimensionering for pap + papir ved 50 lejemål/boenheder er altså 6.0 m3


Det er mest optimalt at affaldsløsningen fra starten dimensioneres så præcist som muligt, da en senere tilpasning kan være forbundet med store udgifter, som kunne være undgået.

 • Affaldsløsningen etableres med faste tømmefrekvenser og indgår i Revas tømmeruter.
 • Affaldsløsningen skal dimensioneres med en tilstrækkelig kapacitet, jf. ovennævnte minimumskrav, se tabel 1.
 • Hvis affaldsløsningen er etableret med underkapacitet i forhold til det aktuelle behov, vil det medføre ekstra udgifter til ekstra tømninger og/eller etableringsudgifter til tilpasning af løsningen. Udgifter der påhviler dig som ejer.

I perioder med ekstra affald, som f.eks. omkring højtider, vil tømninger ud over den faste tømmefrekvens ske som ekstratømninger.

Vær opmærksom på at beboersammensætningen og antal beboere pr. lejemål/boenhed kan have betydning for den kapacitet, der er behov for ved ejendommen.

Som ejer af affaldsløsningen skal du selv varetage den daglige drift. Revas skal have kontaktoplysninger på, hvem vi kan kontakte ved eventuelt behov.

3.7.1 Opgaver i den daglige drift

Opgaver i den daglige drift og vedligehold omfatter bl.a...

 • Vedligeholdelse af affaldsløsningen, så den fungerer optimalt
 • Væske i bunden af brønden skal fjernes/suges op
 • Renholdelse af indkastet
 • Oprydning omkring beholderen. Der må ikke stå henstillet affald eller andet på pladen ved beholderen den dag kranbilen skal tømme.
 • Glatførebekæmpelse (snerydning mv.)

Rengøring/vask af beholderen skal ske mindst 1 gang om året.

Der stilles krav om en årlig funktions- og sikkerhedskontrol af affaldsløsningen, herunder inspektion af tæthed og sikkerhedssystem ved tømning. Der kan som oftest etableres en aftale med leverandøren af den nedgravede affaldsløsning. Revas kan anmode om dokumentation for tilsynsaftale og årligt tilsyn.

3.7.2 Skader

Skader forvoldt af Revas' kranbil som følge af forsømmelighed i forbindelse med tømning, påhviler Revas.
Øvrige skader som følge af almindelig brug og slitage afholdes af dig som ejer eller af skadevolderen/skadevolders forsikringsselskab.

3.7.3 Opstart

Revas skal endeligt godkende affaldsløsningen, inden den må tages i brug. Ansøgning/anmodning om ibrugtagningstilladelse indsendes til Revas senest 3 uger før ønsket opstart. Se tjeklisten i i denne vejledning.

4. TØMMEPRISER

De aktuelle priser for tømning af nedgravede affaldsløsninger kan findes her på siden eller indhentes ved henvendelse til Revas.

Prisen for tømning af de nedgravede affaldsløsninger består af udgifter til ...

 • Tømning af beholderne og transport af affaldet til Revas
 • Omlastning og håndtering af affaldet hos Revas
 • Behandling af affald til hhv. forbrænding eller genanvendelse
 • Udgifter til administration, information, nationalt affaldsregister m.m.

Du skal selv fordele udgiften på de enkelte husstande/lejemål.
Ved manglende/utilstrækkelig sortering af affaldet kan Revas’ eventuelle ekstraomkostninger til sortering hos modtageanlægget blive viderefaktureret til dig.

5. TJEKLISTE FOR IBRUGTAGNING SAMT TILSKUD

Ved projektering af en nedgravet affaldsløsning skal der søges byggetilladelse via Byg & Miljø i Viborg Kommune.

Ansøgning om ibrugtagning og evt. tilskud skal indsendes til Revas senest 3 uger før ønsket opstart indeholdende nedenstående oplysninger:

Tjekliste

 
 • Ansøgers navn (forening, virksomhed m.m.)
 
 • CVR-nr.
 
 • Kontaktoplysninger på kontaktperson i forbindelse med etablering (navn, tlf., mail, postadresse)
 
 • Angivelse af, om området er et eksisterende byggeri eller et nybyggeri inkl. boligtyper i området (etageboliger, rækkehuse, villaer m.m.)
 
 • Liste over samtlige adresser, som affaldsløsningen skal servicere samt antal lejemål/boenheder som affaldsløsningen omfatter
 
 • Angivelse af, om der er erhverv i området i samme bebyggelse eller sammenhængende bebyggelse. Hvis der er erhverv i området, skal der redegøres for, hvordan erhvervsaffaldet forventes håndteret. **
 
 • Beskrivelse af de(n) projekterede nedgravede affaldsløsning(er), det vil sige model, typer, løftesystem og produktdatablad.
 
 • Antal og størrelser på de nedgravede affaldsbeholdere for hver enkelt affaldsfraktion
 
 • Angivelse af tiltænkte placering af affaldsløsningen inkl. et oversigtskort, der viser tømningsareal(er) og adgangsvej(e) for kranbil
 
 • Tidsplan for projektet
 
 • Evt. Der kan efter aftale bestilles informationsmateriale (Fx sorteringsguide) som kan udleveres til brugergruppen. På www.revas.dk er der mulighed for at finde en række printbart informations-materiale til håndtering af den daglige drift.


** Revas håndterer kun erhvervsaffald, hvis det i art og mængde svarer til en almindelig husholdning.

6. GODE LINKS MED YDERLIGERE VIDEN

Fælles nedgravede eller delvist nedgravede affaldsbeholdere kan være en god måde at indsamle og sortere affald på i områder, hvor flere beboere skal deles om affaldsbeholderne. Fordelene ved et nedgravet system er, at det fylder mindre og ser mere indbydende ud. Derudover kan det mindske lugtgener fra især rest- og madaffald. Derfor tillader Viborg Kommune etablering af nedgravede affaldsløsninger for ejendomme med fælles affaldsindsamling, hvor det ikke er muligt at etablere individuelle løsninger.

Planlægning og etablering af fælles nedgravede affaldsbeholdere skal altid foregå i samarbejde med Revas. Ring eller skriv derfor til Revas, hvis du/I påtænker at etablere en nedgravet affaldsløsning, således at der tidligst muligt kan indledes en dialog.

 

Revas kan kun tilbyde at tømme undergrundscontainerne, hvis etableringen af undergrundscontainerne er godkendt af Viborg Kommune og Revas. Før etableringen af en nedgravet affaldsløsning skal der derfor på forhånd indsendes en ansøgning til Revas, og ansøgningen skal være godkendt, før anlægsarbejdet påbegyndes. Godkendelsen skal sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten, placeringen mv. er i overensstemmelse med kommunens regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt at øvrige myndighedskrav og hensyn til trafik- og adgangsforhold mv. overholdes.

 

Alle omkostninger forbundet med etableringen påhviler boligselskabet / ejeren af ejendommen.


Med nedgravede affaldsbeholdere forstås, at hele beholderen graves ned i jorden, således at kun en indkastenhed står tilbage over jorden. Der findes også delvist nedgravede løsninger, hvor det er ca. to tredjedele af beholderen, der er gravet ned, og den sidste tredjedel af beholderen er over jorden. Der findes forskellige udbydere og modeller, så de nedgravede beholdere kan se forskellige ud. De består alle af dels en ydre beholder, typisk støbt i beton/plast, og dels en indre beholder, hvor affaldet samles. Den indre beholder er bygget sammen med indkastenheden over jorden. Det hele er koblet op på et krogsystem, så hele den indre beholder kan løftes af en kranbil, når den skal tømmes.

Uanset hvilken løsning, der vælges, skal affaldet sorteres korrekt og følge de gældende anvisninger i affaldsregulativet. I Viborg Kommune indsamles der restaffald, madaffald, papir, blandet metal, glas og hård plast samt batterier fra alle private husholdninger. En nedgravet affaldsløsning skal derfor omfatte indsamling af alle disse affaldstyper.

Fra 2024 er der yderligere planlagt indsamling af mad- og drikkekartoner, pap, blød plast samt farligt affald og tekstiler. Den nedgravede affaldsløsning skal derfor være udformet således, at den også kan rumme disse fraktioner på sigt.

Kravene ved etablering af nedgravede affaldsløsninger omfatter flg. hovedpunkter:

 • Krav til antal beholdere og de enkelte beholderes størrelse
 • Krav til krogsystem
 • Krav til placering og beholdertyper
 • Krav fra beredskabet
 • Krav til godkendelse af dimensioneringen og driften
 • Krav vedr. idriftsættelse af den færdige affalds-ø
 • Krav til drift og vedligeholdelse

Ovenstående krav vil blive uddybet i en vejledningspjece, som er under udarbejdelse og ventes offentliggjort på denne hjemmeside snarest.

Hvis du har spørgsmål vedr. etablering af nedgravede affaldsløsninger.