Viborg midtby (domkirkekvarteret)

Her kan du følge status og udvikling af den nye affaldsordning i Viborg midtby. Siden vil løbende blive opdateret …

Status og udvikling af den nye affaldsordning i Viborg midtby.

Projektet er genoptaget. Der arbejdes videre med de hidtil godkendte placeringer af de nedgravede affaldssorteringsøer, som nu tilpasses i henhold til byggeteknik, myndigheder og øvrige interessenter i samråd med de tilbudsgivere der skal varetage udførelsen af projektet.

Sideløbende er der igangsat en spændende proces med et ”bedømmelseskomite” bestående af to borgere fra midtby området, to politiske repræsentanter fra hhv. Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget, samt to repræsentanter fra Viborg Kommunes Teknik & Miljø Forvaltning. Bedømmelseskomiteen skal deltage i en dialog om design og udformning af affaldsløsningerne, og har en afgørende rolle i udvælgelsen af den endelige løsning som skal placeres i Viborg bys gamle midtby område.

Det forventes at projektering ved de enkelte placeringer gennemføres i løbet af foråret 2023.

Affaldsordningen forventes af være i drift i efteråret 2023

Borgere i området vil blive orienteret om opstart af ny affaldsløsning, når det bliver aktuelt.

Du kan se seneste politiske behandling af projektet i Viborg Kommunes Klima og Miljøudvalg her.

 

Det er pr. 13. august 2020 politisk besluttet, at projektet sættes i bero, afventende de seneste nationale udspil for affaldsområdet som bl.a. betyder, at en ny bekendtgørelse om affald er i offentlig høring, som forventes godkendt ved udgangen af 2020. Denne nye lovramme kan have indflydelse på midtby-projektet.

Du kan se seneste politiske behandling af projektet i Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg her

I dag blev der afholdt opsamlingsmøde med borgerepræsentanter i planlægningsgruppen.
Alle input fra borgerworkshoppen blev gennemgået og planlægningsgruppen fik mulighed for at kommentere yderligere.
Herefter vil det samlede blive præsenteret for en intern faggruppe, hvor der skal vurderes på de enkelte placeringer med respektive fagfolk.

I går blev borgerworkshoppen afholdt for borgerne i den gamle midtby i Multisalen på rådhuset.

Ca 60 engagerede borgere var mødt op og deltog meget aktivt.

Planlægningsgruppen og Revas, Viborg kommune oplevede en summende sal af konstruktive input.

Nu skal alle inputs fra workshoppen samles inden det opfølgende møde med planlægningsgruppen den 5. december 2019.

 

I dag modtager borgerne i den gamle midtby en invitation i deres e-boks.

Viborg Kommune inviterer berørte borger til en workshop, hvor det bliver muligt at byde ind med forslag, bekymringer og begejstring.

Workshoppen afholdes i samarbejde med borgerrepræsentanter for området.

Torsdag den 14. november 2019 kl. 17-19 i Multisalen på Viborg Rådhus.

Nærmere detaljer er at finde i e-boksen.

Velmødt

Første møde i planlægningsgruppen

Mandag den 28. oktober 2019 fra kl. 17.00 – 19.00 blev afholdt møde med planlægningsgruppen

Først blev dagens program præsenteret.

Herefter en kort præsentation af alle deltagere i gruppen.

Fra Viborg Kommune/Revas deltog Gert Schandorff, May Ling Knudsen og Pia Vejling.

Af borgerrepræsentanter deltog Helle Vadmand Jensen, Stine Del Pin Hamilton, Marianne Frank, Mie S. Randorf, Ole Capion, Finn Østergaard Laursen, Regnar Nielsen og Christian Højgaard.

Den overordnede plan for processen med planlægningsgruppens rolle blev præsenteret.

Den kommende affaldsløsning blev gennemgået.

Udfordringer, bekymringer og begejstring blev ivrigt drøftet og modtaget.

Der var mange gode input og interessante betragtninger, som nu følges op med planlægningsgruppen inden workshoppen.

Vi blev enige om, at der var behov for et opfølgende møde den 5. november 2019 i denne gruppe.

Vi glæder os til den store workshop den 14. november 2019.

Planlægningsgruppen i ivrig drøftelse over bordet.

Pressemeddelelse udsendt den 9. oktober 2019

Viborg Kommune inddrager lokale borgere og husejere i udformningen af ny affaldsløsning i Viborgs gamle bydel

Borgerne i domkirkekvarteret i Viborg Midtby vil inden længe få en affaldsløsning med affaldssortering i undergrundscontainere.

Viborg Kommune ønsker at inddrage de lokale borgere og husejere bedst muligt i beslutningsprocessen om de nye affaldsløsninger. Derfor inviterer kommunen nu interesserede i området til at deltage i en planlægningsgruppe, der skal være med til at arrangere en borgerworkshop midt i november om den nye affaldsløsning.

Alle borgere og husejere i området modtager i disse dage et brev i deres e-boks eller postkasse med invitation til at være med i planlægningsgruppen. Viborg Kommune opfordrer alle interesserede borgere og husejere i området til at tilmelde sig på mailto:revas@viborg.dk senest fredag den 18. oktober 2019.
( revas@viborg.dk )

Borgerworkshoppen skal være med til at give input til den endelige beslutning om eksempelvis antal affaldsstationer, tilgængelighed, trafikforhold, gåafstande og lignende. Der udsendes senere en særskilt invitation til borgerworkshoppen.

Det fysiske anlægsarbejde med at nedsætte undergrundscontainere til affaldssortering forventes påbegyndt i foråret 2020.

Status og udvikling af den nye affaldsordning i Viborg midtby.

Projektet i Viborg midtby er midlertidig sat i bero, og de nuværende affaldsløsninger fastholdes i området indtil videre.

Etableringen af ny affaldsløsning i Domkirkekvarteret er fortsat en prioriteret opgave for Revas og Viborg Kommune. Der er imidlertid endnu ikke sat en konkret tidsramme for det videre forløb i sagen.

Indtil der er afklaring om den ny affaldsløsning i området, fortsætter den nuværende affaldsordning.

Vi forventer fortsat at inddrage de berørte borgere i planlægningen af den kommende affaldsløsning.

Du vil modtage nærmere information, når der er aktuelle nyheder om projektet.

 

Viborg midtby fortsætter endnu med den “gamle” affaldsløsning

Der forventes udsendt E-boksbrev til beboerne i den gamle bydel (domkirkekvarteret, Sct. Mogensgade m.v.) inden udgangen af 2018, med planer for området.

 

Viborg midtby fortsætter indtil videre med den “gamle” affaldsløsning

Fra den 1. april 2018 til og med den 5. juli 2018 er de nye affaldsbeholdere blevet fordelt rundt ved ca. 32.000 husstande i Viborg Kommune. Nu er beholderne leveret og den daglige drift skal blive rutine med den nye ordning.

I løbet af september 2018 forventes der udsendt et e-boksbrev til beboerne i den gamle bydel (domkirkekvarteret, Sct. Mogensgade m.v.), så beboerne kan blive inddraget i det videre forløb – som lovet.

 

Projektet i Viborg midtby er midlertidig sat i bero

- og de nuværende affaldsløsninger fastholdes i området indtil videre

Når den nye affaldsordning rulles ud i Viborg Kommune, er Viborg Midtby ikke med i første omgang. Viborg kommune ønsker at imødekomme borgernes ønske om mere inddragelse i beslutningsgrundlaget for placeringerne af de underjordiske miljøstationer.  Viborg Kommune henvender sig derfor direkte til borgerne i området, på et senere tidspunkt, med invitation til møder vedr. placeringerne.

Mere borgerinddragelse om affald i midtbyen

Viborg Kommune ønsker mere borgerinddragelse i planlægning af den kommende affaldsordning i Viborg midtby. Borgerne kan få mere indflydelse på miljøstationernes placering.

Viborg Kommune har besluttet at indføre en ny affaldsordning i Viborg midtby. Den nye affaldsordning går ud på, at der etableres underjordiske miljøstationer til affald i midtbyen. Ordningen indføres blandt andet for at give renovatørerne bedre arbejdsforhold, da de nuværende forhold ikke lever op til reglerne for arbejdsmiljø.

Klima- og Miljøudvalget har drøftet affaldsordningen igen den 31. august og har besluttet at udskyde tidspunktet for, hvornår affaldsordningen etableres. Det skyldes, at borgerne på et informationsmøde om den nye affaldsordning har efterspurgt mere information og mere inddragelse i beslutningsgrundlaget for placeringerne af de underjordiske miljøstationer.

Det har udvalget besluttet at imødekomme, og Viborg Kommune inviterer derfor til nye møder med beboerne i midtbyen om placeringerne.

Affaldsordningen forventes nu at træde i kraft i begyndelsen af 2018.

Informationsmøde afholdt tirsdag den 22. august 2017

I efteråret 2017 gik Viborg Kommune i gang med at etablere en ny fælles affaldsordning for alle beboere i Viborg midtby.
Derfor blev afholdt informationsmøde tirsdag den 22. august 2017 kl. 19.00 til 21.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.
På mødet fortalte Viborg Kommune om den nye affaldsordning.

Miljøstationer til affald og mere sortering

Baggrunden for den nye fælles affaldsordning er, at Viborg Kommune har besluttet, at vores affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre. Desuden skal renovatørernes sikkerhed og arbejdsmiljø forbedres.

Som led i den nye affaldsordning etablerer Viborg Kommune nye nedgravede affaldscontainere 17 steder i midtbyen. Her skal du fremover aflevere affaldet fra din husholdning. Affaldet skal ikke længere i egne affaldscontainere.

Ved de nye fælles affaldscontainere skal affaldet sorteres i forskellige kategorier.

Mere information

Når den nye ordning træder i kraft, får de berørte borgere mere information om, hvad man skal gøre med sit affald.

Det er også muligt at følge status og udvikling af den nye affaldsordning her på Revas’ hjemmeside.

 

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Med ny affaldsordning, nye skraldebiler og nyt logo, så er det også tid med en ny, moderne og funktionel hjemmeside.

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priserne på affaldsgebyrer vedr. indsamling af husholdningsaffald pr. 1. januar 2024 fremgår af nedenstående oversigt samt dette prisblad for 2024.