Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priserne på affaldsgebyrer vedr. indsamling af husholdningsaffald pr. 1. januar 2024 fremgår af nedenstående oversigt samt dette prisblad for 2024.

 

Prisstigningerne er på baggrund af ny lovgivning på affaldsområdet med baggrund i Regeringens Klimaaftale af 16. juni 2020, som bl.a. stiller krav om:

  • Udvidet husstandssortering i 10 fraktioner (flere fraktioner og beholdere).
  • Strømlining af affaldssorteringen nationalt (tilpasning af sorteringsvejledninger og fraktioner).
  • Øgede krav til affaldsindsamling, behandling og afsætning (nye afsætningsaftaler, herunder anskaffelse af nye renovationsbiler, transportoptimering samt afsætning og behandling af affaldet).

De udvidede krav på affaldsområdet vil i Viborg Kommune især betyde ændringer i forhold til de genanvendelige fraktioner. Derfor vil prisstigningen først og fremmest kunne mærkes på den nuværende ordning for genanvendelige fraktioner (dvs. beholderen til metal, glas, hård plast samt papir). Gebyrerne afspejler dermed de konkrete justeringer og investeringer der er planlagt for ordningerne fremadrettet, for de enkelte affaldstyper og for brugerne af affaldsordningen.

Affaldsordningerne finansieres som ”hvile-i-sig-selv-ordninger”, hvilket betyder, at priserne set over en årrække skal afspejle de faktiske udgifter til affaldsordningen. Viborg Kommune genererer med andre ord ikke overskud på affaldsordningerne, da priserne blot skal dække de beregnede udgifter i de kommende år.

I Viborg Kommune er der allerede igangsat planlægnings- og klargøringsarbejde for at imødekomme lovkravene, herunder revidering af eksisterende markedsaftaler, indkøb af nye affaldsbeholdere og konverteringsaftaler fra nuværende til ny affaldsordning. Derfor blev affaldsgebyrerne allerede forhøjet med virkning fra 2022 for at sikre finansiering af de kommende ordninger samt for at undgå, at der skal ske endnu større prisstigninger i de følgende år for at finansiere de kommende sorteringsordninger.

Det forventes at en ny affaldsordning med flere affaldsfraktioner tages i brug områdevis med opstart i foråret 2024.

Renovationsgebyrer er ikke længere pålagt moms. Ændringen skyldes en afgørelse i landsskatteretten.

 

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Med ny affaldsordning, nye skraldebiler og nyt logo, så er det også tid med en ny, moderne og funktionel hjemmeside.

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priser på affaldsgebyrer fra 2024

Priserne på affaldsgebyrer vedr. indsamling af husholdningsaffald pr. 1. januar 2024 fremgår af nedenstående oversigt samt dette prisblad for 2024.