Etablering af nedgravede affaldsløsninger

Fælles nedgravede eller delvist nedgravede affaldsbeholdere kan være en god måde at indsamle og sortere affald på i områder, hvor flere beboere skal deles om affaldsbeholderne. Fordelene ved et nedgravet system er, at det fylder mindre og ser mere indbydende ud. Derudover kan det mindske lugtgener fra især rest- og madaffald. Derfor tillader Viborg Kommune etablering af nedgravede affaldsløsninger for ejendomme med fælles affaldsindsamling, hvor det ikke er muligt at etablere individuelle løsninger.

Planlægning og etablering af fælles nedgravede affaldsbeholdere skal altid foregå i samarbejde med Revas. Ring eller skriv derfor til Revas, hvis du/I påtænker at etablere en nedgravet affaldsløsning, således at der tidligst muligt kan indledes en dialog.

Revas kan kun tilbyde at tømme undergrundscontainerne, hvis etableringen af undergrundscontainerne er godkendt af Viborg Kommune og Revas. Før etableringen af en nedgravet affaldsløsning skal der derfor på forhånd indsendes en ansøgning til Revas, og ansøgningen skal være godkendt, før anlægsarbejdet påbegyndes. Godkendelsen skal sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten, placeringen mv. er i overensstemmelse med kommunens regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt at øvrige myndighedskrav og hensyn til trafik- og adgangsforhold mv. overholdes.

Alle omkostninger forbundet med etableringen påhviler boligselskabet / ejeren af ejendommen.

Med nedgravede affaldsbeholdere forstås, at hele beholderen graves ned i jorden, således at kun en indkastenhed står tilbage over jorden. Der findes også delvist nedgravede løsninger, hvor det er ca. to tredjedele af beholderen, der er gravet ned, og den sidste tredjedel af beholderen er over jorden. Der findes forskellige udbydere og modeller, så de nedgravede beholdere kan se forskellige ud. De består alle af dels en ydre beholder, typisk støbt i beton/plast, og dels en indre beholder, hvor affaldet samles. Den indre beholder er bygget sammen med indkastenheden over jorden. Det hele er koblet op på et krogsystem, så hele den indre beholder kan løftes af en kranbil, når den skal tømmes.

Uanset hvilken løsning, der vælges, skal affaldet sorteres korrekt og følge de gældende anvisninger i affaldsregulativet. I Viborg Kommune indsamles der restaffald, madaffald, papir, blandet metal, glas og hård plast samt batterier fra alle private husholdninger. En nedgravet affaldsløsning skal derfor omfatte indsamling af alle disse affaldstyper. Fra 2024 er der yderligere planlagt indsamling af mad- og drikkekartoner, pap, blød plast samt farligt affald og tekstiler. Den nedgravede affaldsløsning skal derfor være udformet således, at den også kan rumme disse fraktioner på sigt.

Kravene ved etablering af nedgravede affaldsløsninger omfatter flg. hovedpunkter:

  • Krav til antal beholdere og de enkelte beholderes størrelse
  • Krav til krogsystem
  • Krav til placering og beholdertyper
  • Krav fra beredskabet
  • Krav til godkendelse af dimensioneringen og driften
  • Krav vedr. idriftsættelse af den færdige affalds-ø
  • Krav til drift og vedligeholdelse

Ovenstående krav vil blive uddybet i en vejledningspjece, som er under udarbejdelse og ventes offentliggjort på denne hjemmeside snarest.

Kontakt Revas på 86613955 eller revas@viborg.dk, hvis du har spørgsmål vedr. etablering af nedgravede affaldsløsninger.

Aktuelle nyheder


ARROW-DOWN